92 thoughts on “WTF Free Fire: Những tình huống hài hước #1 wtf moments”

  1. nhìu khi chơi đơn gặp chiếc xe chạy mà đéo có ng lái vôi vãi sợ té đái. còn gặp thêm mấy cây súng lơ lữg nữa chứ 😂 t nhìn t sợ thiệt chứ đéo đùa.

  2. 1:25 sao nó hơi hư cấu k như là free fire thường. Mà công nhận bắn giỏi thật chứ. Còn khúc 2: 30 nó hơi hư cấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *